Bądź na bieżąco z "Mind Reader"

Henryk Ciesielski 08 / August / 23

Analiza ekonomiczna inwestycji


Analiza ekonomiczna inwestycji
Visitors: 197 Rating: ★★★★

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Ryzyko związane z utratą całości lub części zainwestowanego kapitału. Przede wszystkim inwestycje są dokonywane w celu uzyskania określonego zysku. Efektywność inwestycji lub stosunek kosztów zasobów w działalności gospodarczej do wyniku uzyskanego z tej działalności można określić za pomocą analizy ekonomicznej inwestycji. Innymi słowy, efektywność inwestycji to ich rentowność.

Analiza ekonomiczna inwestycji ma na celu ocenę możliwości inwestowania w określone papiery wartościowe. W większości przypadków inwestycje finansowe mają na celu nabycie papierów wartościowych, które mają przynieść określony zwrot w określonym czasie. Zwrot z takich papierów wartościowych będzie równy zmianie majątku inwestora w okresie inwestycji podzielonej przez majątek inwestora na początku okresu lub majątek na koniec okresu podzielony przez majątek na początku okresu i pomniejszony o jeden. Mówiąc prościej, jeśli kupisz papiery wartościowe, akcje za 1000 rubli na początku roku, a na koniec roku ich wartość wyniesie 1300 rubli, podczas gdy w ciągu roku otrzymałeś dywidendy w wysokości 100 rubli, zwrot z inwestycji wyniesie (1300+100-1000)/1000=0,4 lub 40%.

Jeśli rozważymy zwrot z inwestycji w kategoriach zmian ceny rynkowej zakupionego papieru wartościowego i jego rentowności, wówczas możemy przekształcić poprzedni wzór w następujący, w którym rentowność będzie równa sumie stosunku ceny rynkowej papieru wartościowego na koniec okresu do początku okresu i kwoty dochodu otrzymanego za okres do ceny rynkowej papieru wartościowego na początku okresu minus jeden. Korzystając z danych z powyższego przykładu, obliczmy stopę zwrotu za pomocą proponowanego wzoru. (1300/1000)+(100/1000)-1=0,4 lub 40%.

We współczesnej gospodarce trudno jest przewidzieć, ile dany papier wartościowy będzie kosztował na koniec określonego okresu. Dlatego wartość rynkowa akcji jest przedmiotem badań statystycznych.

Istnieje jednak wyjście, jeśli przeprowadzi się kompetentną analizę ekonomiczną inwestycji. Aby dokonać obiecującej inwestycji w papiery wartościowe, konieczne jest poznanie zależności między rentownością określonego pakietu papierów wartościowych a średnią rentownością wszystkich papierów wartościowych dostępnych na rynku. Problem ten rozwiązuje się za pomocą najprostszego modelu liniowego, w którym rentowność papieru wartościowego za określony okres jest równa sumie współczynnika regresji (a), współczynnika regresji (B) pomnożonego przez zwrot obliczony na indeksie rynkowym za ten okres oraz wartość błędu losowego.

W tym przypadku interesować nas będzie współczynnik (B), nietrudno go obliczyć metodą najmniejszych kwadratów. Jeśli otrzymamy współczynnik B = 1, wówczas analizowany typ papierów wartościowych będzie rozwijał się podobnie do indeksu rynkowego, jeśli B>1, wówczas takie papiery wartościowe charakteryzują się dużą zmiennością, a ich zakup będzie wiązał się ze znacznym ryzykiem, a jeśli B<1, wówczas takie papiery wartościowe mają większą stabilność niż rynek jako całość. Indeksy rynkowe można łatwo znaleźć w Internecie lub w specjalistycznych publikacjach finansowych, są one publikowane niemal codziennie.

Ogólnie rzecz biorąc, metody te nie są wystarczająco pouczające, ponieważ każdy dochód podlega procesom inflacyjnym, tj. amortyzacji, dlatego przy obliczaniu ostatecznego, możliwego realnego dochodu z inwestowania środków finansowych konieczne jest przejście od stopy inflacji.

Tags:

Comments 0